جلسات

  • خلاصه مصوبات جلسات موسسه و برنامه (C.B.R)

    


  • جلسه شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه شهربردستان
  • با استعانت و یاری خداوند متعال نشستی در نیمه دوم تیرماه سال 1397 درساعت 11:00 در دفتر شورای اسلامی شهر بردستان از توابع شهرستان دیّر از استان بوشهر با حضور رئیس شورای شهر جناب آقای عباسی ومنشی شورا سرکار خانم عبداله زاده و تسهیل گرسرکار خانم افشار این شهر تشکیل شد . در این نشست جناب آقای عباسی با توجه به دستور العمل برنامه (C.B.R) از سه روز  قبل برای تشکیل این جلسه با هماهنگی تسهیل گر اقدام نموده . در این جلسه آقای عباسی  پس عرض خوشامدگویی به حاضرین در جلسه اعضا در مورد موضوع مورد بحث (افتتاع حساب رسمی صندوق شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه)که در جلسه قبل تعیین شده بود بحث و تبادل نظر شد در این جلسه تسهیل گر با هماهنگی رئیس شورا جهت افتتاح حساب دو امضایی تاییدیه بانکی از رئیس بهزیستی شهرستان دریافت نموده ضمن صحبت های بعمل آمده رئیس شورای بردستان جناب آقای عباسی عنوان نمودند با توجه به مصوباتی که در قبل انجام شده نیاز هست گروههای خودیار هر چند وقت یکبار انجام گیرد تا برنامه های جدید وبسیج اجتماعی با مشارکت معلولین فعال صورت پذیرد هچنین سرکار خانم عبداله زاده عنوان نمودند جهت دفاع و حمایت طلبی از حقوق افراد معلول و آسیب پذیر باید به صورت جدی پیگری و اقدام شود و همچنین تسهیل گر این شهر سرکار خانم افشار درک مدل اجتماعی مربوط به افراد معلول و ساخت محیطی مناسب برای آنان به منظور شرکت هر چه بیشتر آنان در اجتماع خصوصا کارگاههای آموزشی و جلسات گروه خودیارو تشکل های (NGOها) می تواند زمینه دسترس هر چه بیشتر آنان نسب به امکانات و برداشتن موانع فیزیکی را فراهم کند .دقایقی پس از پایان نشست سرکار خانم افشار پس از تقدیر تشکر از جناب آقای عباسی و سرکار خانم عبداله زاده جهت حضور خود در این نشست؛ دستور جلسه آینده را با  موضوع “مناسب سازی معابری که هنوز مناسب سازی نشده” واز ماها قبل در دستور کار شورا بوده و هنوز به اتمام نرسیده با تایید و هماهنگی اعضا  در ساعت 12:00به پایان رسید .

        جلسه هم اندیشی شهر بردستان


  • نشست شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه(C.B.R) ومرکز بهداشت شهرستان عسلویه
  • با استعانت و یاری خداوند متعال نشستی در نیمه اول اسفند ماه سال 1397 درساعت 12:00 درمرکز بهداشت شهرستان عسلویه  از استان بوشهر با حضور رئیس مرکز جناب آقای مهندس زارعی و مدیر موسسه سرکار خانم افشار با موضوع گسترش برنامه (C.B.R) در این شهرستان تشکیل شد . این نشست  با توجه به دستور العمل برنامه (C.B.R) از سه قبل برای تشکیل این جلسه با هماهنگی مسئول پذیرش در بخش سرپرست شبکه انجام شده .در این جلسه پس از عرض سلام و خسته نباشی به جناب آقای مهندس زارعی و معرفی مدیریت موسسه در مورد موضوع جلسه بحث و تبادل نظر شد .دراین جلسه در ابتدا ازسرکار خانم افشاردستورالعمل برنامه  (C.B.R) و اهداف آن در جامعه محلی روستا توضیح داده و عنوان نمودند که افرادی که به نوعی مبتلا به بیماریهای که در دستورالعمل سازمان بهزیستی تصویب شده توسط تسهیل گر محلی در هر روستا با همکاری و هماهنگی بهورزان شناسایی و جهت ارائه خدمات و به حداقل رسیدن استقال وبهبود بخشیدن  به وضعیت زندگی افراد با توجه به نوع معلولیت ها اقدام شود. سپس جناب آقای مهندس زارعی پس از اطلاع از پذیرش افراد تحت پوشش برنامه با معرفی دوتن از مددجویان که به نوعی دچار آسیب های اجتماعی در جامعه شده اند و نحوه بازگردانی این افراد به حالت اولیه زندگی موضوع را در دستور کار قرار دادند تاکید فراوان روی آموزش  و قراردادن یک مرکز مشاوره جهت راهنمایی افراد آسیب دیده نمودند  و همچنین بعد از آن سرکار خانم افشار پیشنهاد ایجاد گروههای خودیار با موضوعات مختلف مرتبط با معلولیت هر چند وقت یکباربا همکاری بهورزان در مرکز بهداشت برای مددجویان برگزار شود .

دقایقی پس از پایان نشست ؛ آقای مهندس زارعی طی مکاتبات اداری ؛ مدیر موسسه برنامه (C.B.R) را به نماینده بهورزان در سطح شهرستان جهت همکاری با برنامه (C.B.R) معرفی و خواستار ایجاد زمینه های فرهنگی و اجتماعی و رفع موانع اقتصادی مددجویان از مدیر موسسه درکنار بهورزان نمودند .سپس سرکار خانم افشارپس از تقدیر تشکر از جناب آقای مهندس زارعی جهت همکاری خود با برنامه (C.B.R) در این نشست؛ دستور جلسه آینده را با  موضوع “طرح رایگان ویزیت مددجویان در روستا” با هماهنگی سازمان بهزیستی در دستور کار قرار دادند و در ساعت 01:00به پایان رسید .

جلسه هم اندیشی با مرکز بهداشت و درمان عسلویه


  • نشست شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه(C.B.R) روستای زبار بخش چاه مبارک
  • با یاری خداوند متعال نشستی با حضوررئیس شورای روستای زبار جناب آقای بوهندی از توابع شهرچاه مبارک ، شهرستان عسلویه درفروردین ماه سال 98 با موضوع برنامه (C.B.R) و معرفی تسهیل گر در روستا با سرکار خانم افشارمدیر موسسه در مرکز دهیاری تشکیل شد . دراین نشست جناب آقای بوهندی ضمن خوشامدگویی به سرکار خانم افشارجهت حضور خود در روستا به موضوعی که طی تماس تلفنی که سه روز قبل تعیین شده بود پرداختن.در این جلسه سرکار خانم افشار در ابتدا به دلیل نبود اجرای برنامه (C.B.R) درسطح روستاهای این شهرستان توضیح مختصری در مورد اهداف برنامه (C.B.R) و شرایط پذیرش افراد توسط تسهیل گر که از سمت دهیار به موسسه معرفی می شودبعمل آوردند  سپس در مورد موضوعات بحث و تبادل نظر شد .ایشان (جناب آقای بوهندی)تاکید فراوان بر موضوع آموزش به مددجوها در سطح روستا نمودند برداشتن محدودیت های که به موفقیت فرد در روستا آسیب می رسانددر دستور کار قرار داده .در این راستا سرکار خانم افشار عنوان نمودند که برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و حداکثر رساندن فرد معلول در جامعه حضور در گروه خودیار وبالا بردن سطح مشارکتها در جامعه می تواند به توانمندسازی فرد معلول و بالا بردن عملکردشان در محیط اطراف پیرامون باعث کسب موفقیت های بالای برای ایشان در تمامی عرصه های فرهنگی و اجتماعی شود. و همچین عنوان نمود که کارکرد تسهیل گر بهتر هست مستند سازی شود.سپس مدیر موسسه تسهیل گر را آن زنان و مردان آموزش دیده ای هستندکه به صورت فردی ، گروهی یا جامعه ای با مردم و جامعه محلی روستا همراه می شوند و کمک می کنند تا در زندگی آنان تغییرات ایجاد شود .سپس جناب آقای بوهندی با توجه به توضیحاتی که سرکار خانم افشار از برنامه (C.B.R) و؛وظیفه یک تسهیل گر در روستا نمودنداقدام به معرفی تسهیل گر در روستا نمودند.دقایقی پس از پایان جلسه سرکار خانم افشار   ضمن  از تقدیر و تشکر از جناب آقای بوهندی  جهت همکاری خود با برنامه (C.B.R) و معرفی تسهیل گر در این نشست؛ دستور جلسه آینده را با  موضوع “روی آوردن صنایع دستی مددجویان در روستا ” با هماهنگی رئیس شورا در دستور کار قرار دادند و در ساعت 01:00به پایان رسید.

جلسه هم اندیشی با رئیس شورای روستای زبار