کمک های دریافتی نیمه دوم سال 1397

میزان کمک ها به ریال می باشد.

 • مبلغ 8/500/000بابت کمک هزینه ایاب و ذهاب
 • مبلغ 4/500/000بابت کمک هزینه پمپرز
 • مبلغ 10/650/000 کمک هزینه مواد غذایی
 • مبلغ 7/500/000بابت کمک هزینه درمان
 • مبلغ 1/500/000بابت کمک هزینه تعمیر مسکن
 • مبلغ مبلغ 1/500/000بابت کمک هزینه کار درمانی
 • مبلغ 3/000/000بابت کمک هزینه لوازم التحریر
 • مبلغ 4/500/000بابت کمک هزینه شیر نوزاد
 • مبلغ 2/410/000بابت خرید قفسه مدارک موسسه
 • مبلغ 1/500/000بابت پلمپی دفاتر
 • خرید یک دستگاه کپی به مبلغ 3/300/000
 •