کمک های دریافتی در نیمه اول سال ۱۳۹۷

میزان کمک ها به ریال می باشد.
  • -مبلغ 10/400/000 بابت کمک هزینه ماشین لباسشویی
  • -مبلغ 2/700/000بابت کمک هزینه پمپرز
  • -مبلغ 3/000/000بابت کمک هزینه تعمیر مسکن
  • – مبلغ 3/500/000بابت کمک هزینه ایاب و ذهاب
  • -مبلغ 4/500/000بابت کمک هزینه درمان