خدمات آموزش

 
اقدامات اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (C.B.R)

مولفه آموزش

  1. آموزش های دوران اولیه کودکی (تلفیق کودکان در مهدکودک های عادی محلی، تسهیل بازی کودکان از طریق آموزش در بهداشت، ارجاع برای دریافت هزینه شهریه مهد کودک از منابع موسسه و..)
  2. آموزش های ابتدایی، متوسطه و عالی ( انجام اقدامات لازم برای دریافت کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان، وسایل کمک آموزشی، پرداخت شهریه دانشجویی و کلاس های کنکور، کمک به ثبت نام دانش آموزان در مدارس استثنایی، پرداخت کمک هزینه تشویقی برای دانشجویان، تقدیراز دانشجویان و غیره)
  3. آموزش های شبه رسمی( ارجاع و یا پرداخت هزینه کلاس های فنی و حرفه ای، آموزشگاه های آزاد، آموزش های استاد شاگردی، آموزش آماده سازی شغلی، آموزش های مهارت های کسب و کار، ارجاع به مرکز پشتیبانی شغلی، انجام کار داوطلبانه برای یادگیری مهارت های شغلی  و اجتماعی و..)
  4. تسهیل یادگیری های مادام العمر(آموزش مهارت های زندگی به افراد معلول و نیازمند و خانواد های آنان، ارجاع برای سواد آموزی بزرگسالان)

دیگر فعالیت‌های موسسه خیریه توانبخشان گل‌نرگس-(امام عج)،برنامه (CBR)

خدمات سلامت
-ارتقاء
- پیشگیری
-مراقبت پزشکی
-توانبخشی 
-وسایل کمک توانبخشی
خدمات امرار و معاش
-توسعه مهارت 
-خود اشتغالی
-اشتغال دستمزدی 
-خدمات مالی
-تامین اجتماعی
خدمات اجتماعی
 -مساعدت های شخصی 
-روابط ، اجتماع و خانواده 
-فرهنگ و هنر
-اوقات فراغت 
-تفریح و ورزش 
-عدالت
خدمات توانمندسازی
 -دادخواهی و ارتباطات 
-بسبج جامعه 
-مشارکت سیاسی 
-گروه های خودیار 
-سازمانهای افراد معلول