خدمات توانمندسازی

اقدامات اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (C.B.R)

مولفه توانمند سازی

  1. دادخواهی و ارتباطات(آموزش افراد معلول و نیازمند و خانواده های آنان در زمینه ارتباط موثر، حقوق افراد معلول و نیازمند شامل قانون جامع حمایت از معلولین ایران و کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت)
  2. بسیج اجتماعی(تشویق افراد معلول و نیازمند در بسیج مؤسسات کلیدی جامعه برای ایجادیک محیط قادر ساز)
  3. مشارکت سیاسی(تشویق افراد معلول و نیازمند به مشارکت در روند های سیاسی از قبیل شرکت در انتخابات و یا کاندید شدن در انتخابات محلی از قبیل دهیاری ها و شوراهای محلی و…)
  4. گروه های خودیار(تشکیل و حمایت ازگروه های خودیار افراد معلول و نیازمند و خانواده های آنان که در زمینه های اعتبارات مالی خرد، آموزش به اعضا، کمک به اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه ، آگاه سازی جامعه ، رفع موانع و غیره کار می کنند)
  5. تشکل های معلولین( تشویق افراد دارای معلولیت به عضویت افراد معلول و نیازمند و یا خانواده های آنان در تشکل های معلولین)

دیگر فعالیت‌های موسسه خیریه توانبخشان گل‌نرگس-(امام عج)،برنامه (CBR)

خدمات سلامت
-ارتقاء
- پیشگیری
-مراقبت پزشکی
-توانبخشی 
-وسایل کمک توانبخشی
خدمات آموزش
-دوران اولیه کودکی 
-ابتدایی
-متوسطه و بالاتر
-شبه رسمی 
-یادگیری مادام العمر
خدمات امرار و معاش
-توسعه مهارت 
-خود اشتغالی
-اشتغال دستمزدی 
-خدمات مالی
-تامین اجتماعی
خدمات اجتماعی
 -مساعدت های شخصی 
-روابط ، اجتماع و خانواده 
-فرهنگ و هنر
-اوقات فراغت 
-تفریح و ورزش 
-عدالت