چه کسی C.B.R را آغاز کرد ؟

اغلب اجرای C.B.R بوسیله عاملی خارج از جامعه و بیشتر توسط وزارتخانه ها یا NGOها شروع می شود .و بدنبال بحث های اولیه با نمایندگان  سازمانهای مذکور ،این جامعه هست که تصمیم می گیرد آیا CBR بخشی از فعالیتهای توسعه آن در جامعه پیشرفت باشد یا خیر . در یک جامعه کارکنان مختلفی مثل انجمن توسعه جامعه ،DPOها و دیگر سازمانهای غیر دولتی می توانند رهبری و مسئولیت اجرای برنامه را به عهده بگیرند . زمانی که جامعه تصمیم به اجرای برنامه C.B.R می گیرد.مدیریت برنامه و حمایت های لازم آموزش ، دسترسی به سیستم ارجاع و بسیج منابع را فراهم می کند.