توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR)

توانبخشی مبتنی بر جامعه راهبردی است در درون برنامه توسعه جامعه برای ارائه خدمات توانبخشی ، کاهش فقر ، برابر سازی فرصت ها و فراگیر سازی اجتماعی همه افراد دارای معلولیت و ارتقای اجرایی برنامه CBRاست که از طریق تلاشهای مشترک خود افراد دارای معلولیت ، خانواده های آنان ، سازمان ها و جوامع ، و سایر خدمات دولتی و غیر دولتی در زمینه سلامت ، آموزش ، معاش و امور اجتماعی انجام می شود .